SANAT TARİHİ

Yüksek Lisans

Maddî kültür varlıkları olarak bilinen ve sanat kaygısı taşısın- taşımasın,  geçmişte insan tarafından üretilen taşınır ve taşınmaz bütün kültür varlıklarını araştırıp, incelemeyi, değerlendirmeyi, yorumlamayı ve buna dayanarak bu üretimi yapan birey ve toplumların niteliklerini yorumlamayı amaçlayan bilimsel çalışmalar Sanat Tarihi’nin görevleri arasında başı çekmektedir. Sanat Tarihi’nin ilgi alanı; askeri, dini, ticari, eğitim, sağlık, ikamet vb. amaçlı inşa edilen; kale, saray, kurgan, türbe, kümbet, cami, kervansaray, han, medrese, köprü, tekke, zaviye, konut, köşk, şapel, kilise, tabya, kışla, çeşme, sebil,  vd. mimarlık mirası ile mezarlık, hazire, balbal, mezar taşı, şehir alt yapıları, vd. ile mimariye bağlı olarak gelişen taş, mermer, kalemişi, fresko, mozaik, vb. sanatlar ile saray ve çevresinde gelişen; cilt, ebru, tezhip, hat, minyatür, çini, seramik, ahşap, vitray,vb. gibi materyallerdir.

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Sanat Tarihi Lisansüstü Programı'nın amacı; medeniyetimize ait taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarımızı  dönemsel ve temel özellikleriyle bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alış- verişlerini kavrayıp irdeleyebilen; söz konusu medeniyetlere ait henüz bilinmeyenleri; araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış uzman Sanat Tarihçiler yetiştirilmesidir. Bunu yaparken de; öğrenciye analitik düşünce ortamında akademik araştırmayı öğretmek ve disiplinlerarası eğitim ile gelen bilgileri bütünleştirip çözümleyebilmesini sağlamaktır. Program süresince öğrencilerin, Sanat Tarihi’nin; Türk ve İslam Sanatı ve Arkeolojisi,  Bizans Sanatı ve Arkeolojisi, İslam Sanatı ve Arkeolojisi, Türk Dünyası ve Kültürleri Sanatı ve Arkeolojisi başta olmak üzere diğer dünya uygarlıklarına ait kültür varlıklarının araştırılması, incelenmesi, değerlendirilmesi, yorumlanması, karşılaştırmalarının yapılması ve geleceğe aktarılması alanlarında uzmanlaşmaları beklenilmektedir.

Sonuç itibarıyla alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere; bilimsel düşünme kabiliyetinin aşılanarak medeniyetimize ait kültür varlıklarının ortaya çıkarılması, tanıtılması, incelenmesi, yorumlanması, diğer kültürlerle olan ilişkileri ve insanlık tarihi içindeki yerinin belirlenmesinde aktif rol üstlenmeleri öğretilmektedir. Ayrıca, maddi kültür varlıklarının bakım, onarım ve korunmaları ile gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin görev üstlenmeleri için tam donanımlı yetişmelerini ve böylece Sanat Tarihi alanına katkı sunmaları amaçlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri:

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlikler;

  1. Sanat Tarihi’nin temel araştırma metodunu kavrayarak diğer disiplinler ile işbirliği yaparak multidisipliner çalışmalar yapar.

  2. Edindiği Sanat Tarihi Bilimsel Araştırma Yöntemi ile bir konuyu, akademik birbakış açısı ile ele alır, inceler, değerlendirir, yorumlar ve sonuçlandırır.

  3. Araştırma- inceleme alanı ile ilgili arşiv, kütüphane, saha çalışmaları yapmayı ve elde ettiği verileri birleştirerek Sanat Tarihi Bilimi’nin esas ve kurallarına uygun olarak ortaya akademik bir çalışma çıkarır.

  4. Ana araştırma-inceleme alanı olan taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili arşiv belgesi, seyahatname, literatür ve diğer araştırmalara ulaşarak eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve istenilen bilgiyi elde eder.

  5. Yerleşim yerlerinde, müzelerde, koleksiyonlarda, arkeolojik alanlarda bulunan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarınıortaya çıkarmayı, belgelemeyi, incelemeyi, yorumlamayı, tanıtmayı, analoji yapmayı, mukayese etmeyi, koruma- sergileme yöntemlerini belirlemeyi öğrenir.

  6. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım- onarımlarının yapılması diğer uygarlıklara ait kültür varlıkları ile olan benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyar ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlar.

  7. Sanat tarihi ile işbirliği içerisindeki diğer bilimdalları ve uzmanları ile ortak çalışmalar yaparak incelenen kültür varlıklarının meydana getirildiği coğrafya, toplum, kültür, şehir, kasaba, iklim hakkında bilgi sahibi olarak.

  8. Teorikte öğrendiği bilgiler sayesinde bağımsız araştırma-inceleme yapmayı, konusuyla ilgili yeni yorumlar, bakış açıları getirmeyi ve elde ettiği bilgileri topluma aktararak, kültürel mirasın korunması- yaşatılması konusunda bilincin gelişmesini sağlar.

SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Güz Dönemi Açılacak Dersler ve Görevlendirilen Öğretim Üyeleri Tablosu

DERSİN KODU

DERSİN ADI

KREDİ

AKTS KREDİ

ZOR. /

SEÇ.

DERSİ VERECEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

STA501

Seminer (Bu ders yalnızca bir yarıyılda alınabilir.)

0

4

Z

 Prof. Dr. Mustafa ÖZER

STA 503

Osmanlı Şehirciliği ve Mimarlık

3

6

Z

Prof. Dr. Mustafa ÖZER

STA 505

Türk Mimarisinin Oluşumunda Saray, Bani ve Mimar Etkisi

3

6

S

Prof. Dr. Mustafa ÖZER

STA 507

Geleneksel Türk El Sanatları - I

3

6

S

Doç. Dr. F. Evren DAŞDAĞ

STA 509

Türk Çini ve Seramik Sanatı - I

3

6

S

Doç. Dr. F. Evren DAŞDAĞ

STA 515

Ortaçağ ve Sonrası Anadolu Arkeolojisi

3

6

S

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ

STA 517

Beylikler Devri Sanatının Kaynak ve Sorunları

3

6

S

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ

STA 519

Eski Türk Sanatı Motiflerinin Analizi-I

3

6

S

Dr. Öğr. Üyesi Csilla BALOGH

STA 521

Müze ve Koleksiyon Yönetimi

3

6

S

Arş. Gör. Dr. Tuğba DİRİ APAYDIN

STA 523

Bizans Sivil Mimarisi

3

6

S

Arş. Gör. Dr. Feray KORUCU YAĞIZ

STA 525

Osmanlı Mimarisinde Yapı Analizi I

3

6

S

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ

STA 527

Ortaçağ Anadolu Nümismatiği I

3

6

S

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ

STA 529

Tekstil Malzemelerinin Restorasyonu ve Konservasyonu I

3

6

S

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ

STA 531

Eserlerde Hasar Tespiti ve Ölçme Teknikleri I

3

6

S

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ