SANAT TARİHİ

Tanıtım

Öğretim süresi boyunca, Türk ve İslam kültür coğrafyasında üretilen maddi kültür (taşınır ve taşınmaz kültür) varlıkları, kronolojik bir düzen içerisinde incelenmekte ve öğretilmektedir. Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi ağırlıklı yürütülen eğitim- öğretim proğramı doğrultusunda; Orta Asya’dan itibaren Anadolu Öncesi (Hun, Göktürk, Uygur, Avar, İskit, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, vd.) Türk Sanatı ve Arkeolojisi; Anadolu’da Selçuklu, Beylikler ve Bizans dönemlerine ele alan Ortaçağ Sanatı ve Arkeolojisi, Osmanlı Sanatı ve Arkeolojisi; İslam Sanatı ve Arkeolojisi, Bizans Sanatı ve Arkeolojisi konularını kapsayan derslerde, mimari eserler ve mimari süsleme, el sanatları, minyatür, resim ve heykel sanatı sistematik düzenle tanıtılmakta; Sanat Kuramları, Terminoloji, Teknik Resim- Rölöve, Araştırma Yöntemleri, Sanat Tarihinde Arkeolojik Kazı Teknikleri, Restorasyon- Konservasyon gibi belli başlı mesleki bilgiler açıklanmakta ve temel alanlara yönelik seminerlerle maddi kültür varlıklarının ortaya çıkarılması, tespiti, belgelenmesi, incelenmesi ve yorumlanması imkanı sunulmaktadır. Ayrıca, alanı ile ilgili arkeolojik kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmalarına katılımı sağlanarak, öğrencilerin uygulamalı olarak mesleki tecrübe kazanması amaçlanmaktadır.